Witaj na Szkolenia przeciwpożarowe dla firm i nie tylko z RiskCon

symulator

KIM JESTEŚMY

Jeste­śmy firmą zaj­mu­jącą się ogra­ni­cza­niem strat w bizne­sie zwią­za­nymi z bra­kiem bez­pie­czeń­stwa pracy, ochrony prze­ciw­po­ża­ro­wej, czy też nie­od­po­wied­nim przeszko­le­niem per­so­nelu. Wśród nas są: inspek­to­rzy ppoż, inży­nie­ro­wie bez­pie­czeń­stwa poża­ro­wego, inży­nie­ro­wie tech­no­lo­gii che­micz­nej, spe­cja­li­ści ds. BHP, ATEX, ratow­nicy che­micz­ni medyczni. wykła­dow­cy pierw­szej pomocy przedme­dycz­nej. Współ­pra­cu­jemy z rze­czo­znaw­cami ppoż.

CZYM SIĘ ZAJ­MU­JEMY

Orga­ni­zu­jemy nowo­cze­sne i dyna­miczne szko­le­nia prze­ciw­po­ża­rowe z uży­ciem eko­lo­gicz­nego tre­na­żera. Szko­le­nie prze­pro­wa­dza stra­żak z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem.

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

symulator