Praktyczne szkolenie p.poż. dla osób wyznaczonych do ewakuacji i zwalczania pożarów

symulator pożaru

CEL SZKOLENIA

Art. 207. § 1 Kodeksu Pracy wska­zuje na obo­wią­zek wyzna­cze­nia pra­cow­ni­ków do wyko­ny­wa­nia dzia­łań w zakre­sie zwal­cza­nia poża­rów i ewa­ku­acji pra­cow­ni­ków.
W obec­nej chwili można wyzna­czać takie osoby po odby­ciu zwy­kłego szko­le­nia bhp.
Szko­le­nia okre­sowe bhp pro­wa­dzone są naj­czę­ściej w for­mie zajęć teo­re­tycz­nych. 

My proponujemy dodatkowe szkolenie teoretyczne i szkolenie praktyczne, na którym uczestnik przećwiczy w praktyce użycie gaśnicy,koca gaśniczego ,i hydrantu.

   
symulator pożaru

ADRESACI SZKOLENIA

Pra­cow­nicy wyzna­czeni do wyko­ny­wa­nia dzia­łań w zakre­sie zwal­cza­nia poża­rów i ewa­ku­acji pra­cow­ni­ków.

   
symulator pożaru

PROGRAM SZKOLENIA

Część teo­re­tyczna:

 • pod­sta­wowe infor­ma­cje doty­czące pro­cesu pale­nia
 • rodzaje poża­ró­w
 • zagro­że­nia poża­ro­we
 • pod­ręczny sprzęt gaśni­czy
 • wykry­wa­nie, alar­mo­wa­nie i gasze­nie poża­ru
 • zasady ewa­ku­acji, w tym oma­wiamy:
  • plany ewa­ku­acyjne budyn­ków
  • ­ro­zmiesz­cze­nie osób odpo­wie­dzial­nych za ewa­ku­ację
  • powia­da­mia­nie o ewa­ku­acji
  • miej­sca obser­wa­to­rów odpo­wie­dzial­nych za zli­cze­nie osób wycho­dzą­cych róż­nymi wyj­ściami ewa­ku­acyj­nymi
  • kie­row­nik miej­sca zbiórki
  • obo­wiązki kie­row­nika ewa­ku­acji oraz osób wyzna­czo­nych
  • strefy ewa­ku­acji, osoby odpo­wie­dzialne.

Część prak­tycz­na

 • Ewa­ku­acja z zady­mio­nego pomiesz­cze­nia.
 • Prak­tyczne uży­cie gaśni­cy­/hy­drantu.
   
symulator pożaru

MIEJSCE

Do ustalenia

   
symulator pożaru

PROWADZĄCY

Wykwa­li­fi­ko­wani instruk­to­rzy z wykształ­ce­niem pożar­ni­czym.

   
symulator pożaru

CZAS TRWANIA

Szko­le­nie­trwa około 4 godzin. Składa się z czę­ści teo­re­tycz­nej (ok. 2 godziny) oraz czę­ści prak­tycz­nej (ok. 2 godziny). Szko­le­nie odbywa się w mak­sy­mal­nie 30 o­so­bo­wych gru­pach. 

 
symulator pożaru

SPRZĘT UŻYWANY DO SZKOLEŃ

Namiot ewa­ku­acyj­ny­

Po­sia­damy namiot do ćwi­cze­nia ewa­ku­acji. Pod­czas szko­le­nia namiot wypeł­niony jest gęstym sztucz­nym dymem. Dym jest cał­ko­wi­cie bez­pieczny dla uczest­ni­ków (posiada pozy­tywną opi­nię PZH). Wej­ście do zadymionego pomiesz­cze­nia,  robi duże wra­że­nie i zabuża postrzeganie, pokazuje, w jakich warun­kach można się zna­leźć w cza­sie pożaru.

Symu­la­tor poża­ru

­Pod­pa­la­nie wanien z ben­zyną, opon jest nie­bez­pieczne dla uczest­ni­ków i szko­dliwe dla śro­do­wi­ska. My uży­wamy nowo­cze­snego symu­la­tora pożaru z wymien­nymi atra­pami.

   
   
symulator pożaru

CENY I TERMINY DO UZGODNIENIA