Ćwiczenia Ewakuacji

symulator pożaru

CEL SZKOLENIA

Pod­stawa Prawna
[1] Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spraw Wew­nętrz­nych i Admi­ni­stra­cji z dnia 7 czerwca 2010 r. w spra­wie ochrony prze­ciw­po­ża­ro­wej budyn­ków, innych obiek­tów budow­la­nych i tere­nów (DZ. U. nr 109/2010 poz. 719 z późn. zm.)

17.1 Wła­ści­ciel lub zarządca obiektu prze­zna­czo­nego dla ponad 50 osób będą­cych jego sta­łymi użyt­kow­ni­kami, nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nego do kate­go­rii zagro­że­nia ludzi ZL IV, powi­nien co naj­mniej raz na 2 lata prze­pro­wa­dzić prak­tyczne spraw­dze­nie orga­ni­za­cji oraz warun­ków ewa­ku­acji z całego budynku.

   
symulator pożaru

ADRESACI SZKOLENIA

Wszyscy pracownicy

   
symulator pożaru

PRZEBIEG ĆWICZEŃ

  • powia­da­miany Komendę Pań­stwo­wej Straży Pożar­nej, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sa­mi
  • kon­tro­lu­jemy i ana­li­zu­jemy prze­bieg ewa­ku­acji - spraw­dzamy zacho­wa­nia uczest­ni­ków
  • ana­li­zu­jemy prze­pu­sto­wość i obcią­że­nie dróg ewa­ku­acyj­nych, zacho­wa­nia osób funk­cyj­nych, zabez­pie­cze­nie budynku i zacho­wa­nie na miej­scu zbiórki
  • spraw­dzamy sys­temy oświe­tle­nia ewa­ku­acyj­nego, prze­ciw­po­ża­rowy wyłącz­nik prądu, wyryw­kowo gaśnice i hydran­ty
  • spo­rzą­dzamy doku­men­ta­cję z prze­biegu ewa­ku­acji.

Opcjo­nal­nie próbna ewa­ku­acja zakoń­czona jest prze­pro­wa­dze­niem dla wszyst­kich uczest­ni­ków aktyw­nego pokazu gasze­nia. Pod­czas pokazu zostaną przed­sta­wione:

  • ewa­ku­acja z zady­mio­nego pomiesz­cze­nia
  • prak­tyczne uży­cie gaśnicy.
   
symulator pożaru

MIEJSCE

Ewa­ku­owany budy­nek.

   
symulator pożaru

PROWADZĄCY

Wykwa­li­fi­ko­wani instruk­to­rzy z wykształ­ce­niem pożar­ni­czym.

   
symulator pożaru

CZAS TRWANIA

1–2 godzin (tylko ewa­ku­acja) 2–4 godzin (z uży­ciem gaśnic pożaru) .

 
   
symulator pożaru

CENY I TERMINY DO UZGODNIENIA