O nas

Kim jeste­śmy

Jeste­śmy firmą zaj­mu­jącą się ogra­ni­cza­niem strat w bizne­sie zwią­za­nymi z bra­kiem bez­pie­czeń­stwa pracy, ochrony prze­ciw­po­ża­ro­wej, czy też nie­od­po­wied­nim przeszko­le­niem per­so­nelu. 

Wśród nas są: inspek­to­rzy ppoż, inży­nie­ro­wie bez­pie­czeń­stwa poża­ro­wego, inży­nie­ro­wie tech­no­lo­gii che­micz­nej, spe­cja­li­ści ds. BHP, ATEX, ratow­nicy che­micz­ni medyczni. wykła­dow­cy pierw­szej pomocy przedme­dycz­nej. Współ­pra­cu­jemy z rze­czo­znaw­cami ppoż.

Czym się zaj­mu­jemy

Orga­ni­zu­jemy nowo­cze­sne i dyna­miczne szko­le­nia prze­ciw­po­ża­rowe z uży­ciem eko­lo­gicz­nego tre­na­żera. Szko­le­nie prze­pro­wa­dza stra­żak z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem.

Szko­le­nie składa się z czę­ści teo­re­tycz­nej i prak­tycz­nego gasze­nia pożaru przy uży­ciu odpo­wied­niej gaśnicy.

Prze­pro­wa­dzamy szko­le­nia z ewa­ku­acji z uży­ciem tre­na­żera, namiotu z dymem. Opra­co­wu­jemy sce­na­riusz, ana­li­zu­jemy szcze­gó­łowo plan i nad­zo­ru­jemy prze­bieg dzia­łań ewa­ku­acyj­nych. Wery­fi­ku­jemy spraw­ność i sku­tecz­ność ewa­ku­acji.

Bie­rzemy udział w popu­lar­nych even­tach w zakła­dach pracy na „Dzień Bez­pie­czeń­stwa”, gdzie przy­go­to­wany przez nas pro­gram z pew­no­ścią wzbo­gaci, przy­bliży i roz­wi­nie tema­tykę bez­pie­czeń­stwa prze­ciw­po­ża­rowego w pracy.

Opra­co­wu­jemy instruk­cje bez­pie­czeń­stwa poża­ro­wego.

Dla­czego aku­rat nas powin­ni­ście wybrać

  • Jeste­śmy świa­domi kosz­tów pożaru
  • Pro­po­nu­jemy nowo­cze­sne roz­wią­za­nia i przy­stępną formę prze­kazu
  • Szko­le­nia pro­wa­dzą pra­cow­nicy na co dzień zaj­mu­ją­cy się ochroną prze­ciw­po­ża­rową
  • Każdy pra­cow­nik będzie wie­dział jak zacho­wy­wać się w cza­sie zagro­że­nia
  • Każdy pra­cow­nik będzie umiał obsłu­gi­wać gaśnice